מאגר עדי הנוסח של התלמוד הבבלי והספרות התנאית

 • ספרות חז"ל
  • משנה
   • ברכות
   • פאה
   • דמאי
   • כלאים
   • שביעית
   • תרומות
   • מעשרות
   • מעשר שני
   • חלה
   • ערלה
   • ביכורים
   • שבת
   • עירובין
   • פסחים
   • שקלים
   • יומא
   • סוכה
   • ביצה
   • ראש השנה
   • תענית
   • מגילה
   • מועד קטן
   • חגיגה
   • יבמות
   • כתובות
   • נדרים
   • נזיר
   • סוטה
   • גיטין
   • קידושין
   • בבא קמא
   • בבא מציעא
   • בבא בתרא
   • סנהדרין
   • מכות
   • שבועות
   • עדויות
   • עבודה זרה
   • אבות
   • הוריות
   • זבחים
   • מנחות
   • חולין
   • בכורות
   • ערכין
   • תמורה
   • כריתות
   • מעילה
   • תמיד
   • מידות
   • קינים
   • כלים
   • אהלות
   • נגעים
   • פרה
   • טהרות
   • נידה
   • מכשירין
   • זבים
   • טבול יום
   • ידים
   • עוקצין
  • תוספתא
   • ברכות
   • פאה
   • דמאי
   • כלאים
   • שביעית
   • תרומות
   • מעשרות
   • מעשר שני
   • חלה
   • ערלה
   • ביכורים
   • שבת
   • עירובין
   • פסחים
   • שקלים
   • סוכה
   • ראש השנה
   • מגילה
   • מועד קטן
   • חגיגה
   • יבמות
   • כתובות
   • נדרים
   • נזיר
   • סוטה
   • גיטין
   • קידושין
   • בבא קמא
   • בבא מציעא
   • בבא בתרא
   • סנהדרין
   • מכות
   • שבועות
   • עבודה זרה
   • הוריות
   • זבחים
   • מנחות
   • חולין
   • בכורות
   • ערכין
   • תמורה
   • כריתות
   • מעילה
   • כלים בבא קמא
   • כלים בבא מציעא
   • כלים בבא בתרא
   • אהלות
   • נגעים
   • פרה
   • טהרות
   • נידה
   • מכשירין
   • זבים
   • טבול יום
   • ידים
   • עוקצין
  • תלמוד בבלי
   • ברכות
   • שבת
   • ערובין
   • פסחים
   • יומא
   • סוכה
   • ביצה
   • ראש השנה
   • תענית
   • מגילה
   • מועד קטן
   • חגיגה
   • יבמות
   • כתובות
   • נדרים
   • נזיר
   • סוטה
   • גיטין
   • קידושין
   • בבא קמא
   • בבא מציעא
   • בבא בתרא
   • סנהדרין
   • מכות
   • שבועות
   • עבודה זרה
   • הוריות
   • זבחים
   • מנחות
   • חולין
   • בכורות
   • ערכין
   • תמורה
   • כריתות
   • מעילה
   • תמיד
   • נידה

מפתח המקורות לספרות חז''ל

מפתח המקורות לספרות חז''ל מספק הפניות ביבליוגראפיות לדיונים בספרות חז''ל ונושאים קרובים, וגירסתו המעודכנת מכילה קרוב ל-1000 חיבורים. חיבורים אלה כוללים מחקר תלמוד מודרני ונושאים קרובים, הפניות למקבילות בספרות התלמודית-מדרשית עצמה ולפרשנות התלמוד בימי הביניים. הביבליוגראפיה למחקר התלמוד ונושאים קרובים משתרעת על פני דיסיפלינות שונות, הכוללות היסטוריה של העת העתיקה, נשים בתלמוד, היחס בין ספרות קומראן לספרות התלמוד ועוד. המפתח כולל גם כמה מן הקלאסיקות של מחקר התלמוד כ'מבוא לנוסח המשנה' של רי''ן אפשטיין, וכ'תוספתא כפשוטה' של רבי שאול ליברמן. המפתח בגירסתו הנוכחית מאפשר למחברים להוסיף קטעי מפתח לספרות התלמוד מתוך יצירותיהם. פונקציה זו תאפשר לחיבורים חדשים להיות זמינים באופן קבוע, לתועלת המחקר התלמודי כולו. כל ספר שבו מפתח לספרות התלמוד עתיד להיות זמין ללא קושי למנויי המפתח.